Solucions flexibles i escalables, desenvolupades per impulsar models de gestió i accedir a les noves oportunitats brindades per la tecnologia IoT

Gestió mediambiental

Anàlisis de l’entorn que permeten reduir l’impacte generat per la nostra activitat i augmentar l’eficiència.

Estacions ambientals

Mesurament i monitoratge del nivell de contaminació mediambiental per l’acompliment del marc legislatiu.

Estacions realitzades a mida en funció dels contaminants a parametritzar. Configurable per mesurar més de 20 gasos diferents, com: O3 (ozó), NOX (òxids de nitrogen) o CO (monòxid de carboni); també mesuren partícules amb un diàmetre d’entre 1-10 µm, la temperatura, la humitat i nivells acústics.

Contenidors intel·ligents

Solució que augmenta l’eficiència en la gestió dels residus, permetent l’optimització de recursos i el control de la recollida selectiva mitjançant la identificació d’usuaris amb NFC i RFID.

També aporta una millor gestió de la flota de vehicles, gràcies al control d’emplenat, la geolocalització i la traçabilitat de la ruta de vehicles.

Sensors de terra

Sonda proveïda de sensors que permet controlar paràmetres de l’estat del sòl com temperatura, humitat, conductivitat elèctrica, salinitat, fòsfor, nitrogen i potassi. Ajuda a optimitzar adobs i al control de les necessitats de la terra, per al cultiu agrari o en jardineria, i permet el control de regs i estalvi d’aigua tant en el camp com en parcs i jardins.

Estació meteorològica

L’estació meteorològica està destinada a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques. Equipada amb múltiples sensors per mesurar temperatura, humitat ambiental, pluviometria, velocitat del vent, pressió atmosfèrica, radiació visible i radiació ultraviolada.

Sensors acústics

Dispositius mediambientals que analitza els nivells de so de, permet l’acompliment del marc legislatiu vigent.

Sensors de temperatura i humitat

Els sensors de temperatura i humitat són dispositius amb grans possibilitats d’aplicació en diversos sectors, permeten tenir el control òptim i recopilar dades ambientals.

Sensors de gruix de neu

Sensor per ultrasons de fins a 8 m. que permet mesurar la distància entre l’objecte mesurat i el sensor, per mesurar el gruix de neu.

Mobilitat i transport

Anàlisis de la mobilitat i transport per augmentar l’eficiència.

Comptadors de tràfic

Mesuradors de trànsit, que proporcionen una anàlisis continuada del flux de vehicles permetent millorar la gestió del tràfic. De fàcil integració en el paisatge urbà, són ideals per a vies principals amb alts nivells de circulació, podent ser instal·lats en semàfors, fanals o el terra dels carris bici, per determinar el flux de bicicles i patinets elèctrics.

Carregadors elèctrics

Càrrega ràpida i eficient amb programació d’inici i parada.

Disposen del sistema de regulació automàtica de potència de càrrega. Sistema que permet carregar el vehicle sempre a la màxima potència disponible sense perill de superar la potència contractada.

Seguiment de flotes

Control de flotes desenvolupat per tal d’obtenir informació en temps real. Aporta un tracking complet per qualsevol classe de vehicles de neteja i maquinària, utilitzats en la gestió de serveis urbans, industrials o empresarials.

Control d’accessos de vehicles

Sistema que permet comptar entrades i sortides de vehicles en aparcaments, i del nombre de places lliures disponibles. Amb possibilitat d’incloure pantalles que mostren el recompte en temps real de les places disponibles.

Sanitat i educació

Solucions IOT focalitzades a millorar les infraestructures en els sectors de la sanitat i l’ educació.

Sensors de CO2

Mesuren la concentració de CO2 de l’aire (diòxid de carboni). Es tracta de paràmetres fonamentals per determinar la qualitat de l’aire en centres de reunió de persones i indicador per determinar la necessitat de renovació de l’aire, per afavorir la concentració i el rendiment de les persones.

Infraestructures

Eficiència i control de totes les gestions diàries, permetent l’automatització de tasques i la ràpida adaptació a necessitats esporàdiques.

Comptadors intel·ligents

Comptadors intel·ligents amb un ampli rang d’aplicacions que permeten gestionar i controlar el consum instantani de serveis com l’aigua, la llum, el gas o el gasoil.

Reaccionen als augments de consum i envien alarmes, podent detectar fuites, afavorint l’estalvi i la sostenibilitat.

IoT molt útil per la gestió de la xarxa d’aigües municipals, mitjançant comptadors intel·ligents que permeten la telemesura.

Enllumenat intel·ligent

Automatitza la gestió, optimitza el consum i detecta avaries en l’enllumenat municipal.

Mesurament de capacitat de dipòsits i silos

Sensor de distància per ultrasons pel mesurament de dipòsits (sitges, dipòsits, cisternes de camions...) que permet el càlcul de pes i cubicatges.

Electrovàlvules

Les electrovàlvules, molt útils per parcs i jardins, són eines òptimes per a la gestió i l’automatització del reg que permeten el control de fuites.

Trampes rosegadors

Trampes intel·ligents per a rosegadors. Proporcionen actualitzacions diàries d’estat (obert/tancat/capturat), nivell de bateria, i proporcionen avisos instantanis de captura quan s’activa la trampa.

Seguretat

Solucions de seguretat IoT per a la prevenció d’actes vandàlics i augmentar la seguretat ciutadana.

Videovigilància

Eina completa d’optimització i control d’espais públics mitjançant sistemes de càmeres de seguretat, que permeten el control d’accessos i l’aplicació de mesures per combatre l’incivisme.

Càmeres intel·ligents

Sistema IA de detecció i reconeixement de persones i vehicles amb capacitat de verificació mitjançant cerques ràpides.

Proporciona múltiples aplicacions, com: control d’aforament amb comptatge de persones, protecció de perímetres mitjançant detecció de persones i vehicles, detecció d’ús de mascareta i la notificació de les persones que no les utilitzen.